Kunnen we AED’s (defibrilators) voor Steyl behouden?

Drie jaar geleden heeft de wijkraad op verzoek van de bewoners van Steyl in samenwerking met Hart voor Venlo gezorgd dat er 2 AED ‘s in Steyl zijn geplaatst. Bij de COOP en bij Dierenkliniek de Postwagen-Tegelen aan de Keramiekstraat.

Onze doelstelling was dat binnen 500 meter voor iedere Steylenaar dit apparaat te bereiken was bij een hartstilstand. Dit hebben we samen met drie bedrijven uit Steyl en financiële hulp van de gemeente prima voor elkaar gekregen.

De defibrillators hebben jaarlijks onderhoud nodig en moeten na 10 jaar  worden vervangen. Echter dit alles is niet kosteloos. De jaarlijkse kosten bedragen 150 EURO per AED. Dus in totaal 300 Euro per jaar. De Wijkraad heeft de kosten nu drie jaar betaald. Dit geld komt echter uit een potje dat daarvoor niet bestemd is. Dus wij kunnen dit niet meer verantwoorden. Willen wij als Steyl deze AED’s behouden dan zullen we de bewoners van Steyl moeten vragen om de kosten te dragen of bij elkaar te krijgen. Omdat dit geen initiatief is vanuit de gemeente en de gemeente niet bijdraagt aan deze kosten, zullen wij dit als Steyl zelf moeten organiseren.

Hoe krijgen we 300 euro bijeen
Alle andere wijken waar AED’s zijn geplaatst dragen zelf de kosten middels sponsoracties of eigen bijdragen. Wie weet hoeveel meer kans we maken met het redden van mensen levens door deze AED’s. Daarom zoeken wij en roepen wij een of meerdere personen vanuit de Steyler gemeenschap op, die zich hiervoor sterk wil maken door middel van het zoeken van bv. sponsoren die de kosten voor hun rekening nemen. Dit kan zijn door een of meerdere bedrijven of b.v. 10 Steylenaren die 30 Euro per jaar hieraan willen bijdragen voor hun en onze veiligheid.
Wij als Wijkraad hebben een voorbeeld brief gemaakt voor evt sponsoring . Als men een aantal bedrijven, winkels/horeca  een bijdrage zou vragen dan is dit snel geregeld.
Wij hopen dat u zich geroepen voelt dit op u te nemen en mee te helpen om wellicht de mensen van Steyl meer kans te geven bij een eventuele hartstilstand

Wat krijgen we voor 300 euro?
Zes personen kunnen gratis deelnemen aan een reanimatie training en de AEDs zijn verzekerd tegen vernieling, diefstal en verzekerd van onderhoud en vervanging indien defect en na ongeveer elke 10 jaar vervanging.
Voor meer informatie kunt u ook naar de website van HART VOOR VENLO kijken. Zijn er geen vrijwilligers dan zal dit betekenen dat de AED’s niet meer onderhouden worden en weggehaald gaan worden.
 
Wie voelt zich geroepen?
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden via email of als er nog tekst en uitleg nodig contact opnemen via email: info@wijkraadsteyl.nl
Wij zullen het thema nog kort aan bod laten komen tijdens de openbare vergadering begin 2022.
 
Voor Steyl lijkt het belang te groot
Hopelijk kunnen we deze AED”s voor Steyl behouden !
 
 Bestuur Wijkraad Steyl

Burgerinitiatief: probleemparkeerplaats Steyl wordt plantsoen

Op initiatief van de gezamenlijke bewoners van de wijk Maasveld in Steyl heeft de gemeente Venlo een in onbruik geraakte parkeerplaats omgevormd tot plantsoen. Hiermee is een pijnpunt in de wijk op duurzame wijze bij de bestaande groene omlijsting van de Engerbeek getrokken.

Op woensdag 19 mei werd het project op gepaste wijze afgesloten door wethouder Frans Schatorjé, de werkgroep van buurtbewoners en de verantwoordelijk toezichthouder van de gemeente Venlo.
Na het sluiten van verzorgingshuis Huize Erkenkamp, had het betreffende parkeerterrein geen directe functie meer. Het werd een populaire hangplek, waar vaak tot laat in de avond auto’s af en aan reden. Dit veroorzaakte nogal wat onrust en overlast voor de buurtbewoners, die besloten een werkgroep te vormen en het probleem aan te kaarten bij de gemeente. De verantwoordelijk Stadsdeelmanager raakte betrokken, en ook de afdeling beheer openbare ruimte werd ingeschakeld. Er werd samen met de buurtbewoners een plan opgesteld, en middels een aanvraag in het kader van de Samenlevingsagenda werd dit buurtinitiatief uiteindelijk ook uitgevoerd.

Het nieuwe, groene stukje Steyl sluit perfect aan bij het aanpalende beekdal en is ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen. Daarnaast zijn er enkele bomen en heesters geplant. Ook is voorzien in een zestal parkeerplaatsen. Door de vele regenval van de laatste weken, heeft het vers opgeleverde terrein inmiddels al een groene aanblik.
Bij de opening waren er vooral veel tevreden gezichten. Wethouder Schatorjé onderstreepte desgevraagd het belang van dit soort initiatieven die vanuit buurtbewoners zélf worden opgezet; “De burger initieert, de gemeente faciliteert“. Door de wijkgerichte organisatie worden signalen vanuit de buurt snel opgepakt, en is er veel mogelijk. Ook de verantwoordelijk uitvoerder doet een duit in het zakje; de mooie inpassing in het bestaande groen is iets dat hij graag ziet, en een traject dat vanaf het eerste plan tot aan de realisatie binnen één jaar “rond” is, stemt tot tevredenheid.
De werkgroep van buurtbewoners geeft aan dat hun werk er opzit. Ze zijn erg te spreken over de inzet van de gemeente, die volgens hen “met raad én daad gehoor gegeven heeft aan dit burgerinitiatief”. Met koffie en vlaai viert de werkgroep de afronding van dit project, en heft zichzelf met een brede glimlach op.

Wijziging verkeerssituatie

Door een aantal buurtbewoners is het idee geopperd bij de gemeente Venlo om een veilige oversteekplaats te realiseren op de Maasveldstraat / Erkenkamp.

Er liggen inmiddels concrete plannen om dit in de bocht van de Erkenkamp te realiseren. Dit is een punt met slecht overzicht! 

Tevens moet voor sommige weggebruikers de snelheid omlaag. Het moet een soort gelijke zebra worden als op de Kerkhoflaan:

Incluzio Sociale Basis

Team Incluzio Sociale Basis stelt zich voor
Vanaf 1 april 2020 is Incluzio gestart in Venlo onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, bewoners en partners vorm aan de sociale basis in Venlo. De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en informatie en adviespunten.
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel.

WIE DOET WAT ?

  • De Teamcoach: faciliteert en coacht het team om zo effectief en zelfstandig mogelijk de doelen te bereiken om van iedere buurt een betere buurt te maken.
  • Jongerenwerker: begrijpt de leefwereld van de jongeren en sluit aan op de behoefte van jongeren. We zijn vraagbraak, bruggenbrouwers, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog. We geven jongeren de kans mee te doen, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen. We doen het Samen.
  • Mantelzorgcoach: begeleidt en ondersteunt mensen die vrijwillig en onbetaald zorgen voor een naaste in zijn/haar omgeving, denk aan familielid, partner, vriend(in), kennis of buurman (-vrouw). Men doet dit minimaal 4 uur in de week en 3 maanden lang.
  • Buurtcoach: het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben bij het opstarten van een initiatief. Bevordert samen met de inwoners de sociale binding in de wijk.
  • Participatiecoach: Ondersteunt en coacht inwoners bij het vinden van een participatieplek, werk, vrijwilligerswerk, school of dagbesteding. De coach ondersteunt de inwoner o.a. bij het ontdekken van de kwaliteiten en mogelijkheden.
  • Maatschappelijk werker: begeleidt mensen met problemen in hun psychosociaal functioneren zodat deze mensen weer zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij.
  • Budgetcoach; stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen kijken we naar uw financiële problemen om naar mogelijke oplossingen te zoeken.
  • Seniorencoach: begeleidt ouderen bij thema’s die vaak aan de orde komen bij het ouder worden.
  • Begeleider dagbesteding: organiseert samen met vrijwilligers passende activiteiten voor bewoners met als doel een zinvolle en plezierige dagbesteding.

Vragen? Neem contact met ons op! Wij zijn er voor u.

www.incluzio.nl

Belbuur worden bij Venloos Keteerke

Wil jij belbuur worden?
In deze tijd van sociale afstand hebben we allemaal minder contacten dan we zouden willen. We bellen met familie en vrienden, we volgen het nieuws. Maar we komen minder mensen tegen, we spreken minder mensen. Er zijn geen toevallige ontmoetingen meer waar mooie of leuke gesprekken in ontstaan. Ons wereldje wordt kleiner, we worden allemaal wat eenzamer. Een tegen Eenzaamheid Venlo start daarom het “Venloos Keteerke”. Een initiatief waarbij mensen die elkaar (nog) niet kennen met elkaar in contact gebracht worden.

Venloos Keteerke
Mensen die zich aansluiten bij het Venloos Keteerke worden “belbuur”. Ze maken elke week drie of meer keer een kwartiertje vrij om een ander te ‘ontmoeten’ door de telefoon. Om iets te vertellen over zichzelf, hun interesses, hun dagelijkse leven of
wat men maar wil . Niet om hulp te vragen of te geven, maar om gewoon een gezellig gesprek te hebben met een relatief onbekende, die in de loop van de tijd steeds vertrouwder kan worden. Ze bellen elkaar om de beurt, op tijden die ze samen
afspreken.

Een tegen Eenzaamheid Venlo zorgt er voor dat telefoonnummers uitgewisseld worden en daarna bepalen de belburen zelf hoe zij hun contact op afstand gaan invullen.

Opgeven kan via de website www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl of door een email te sturen naar venloosketeerke@eentegeneenzaamheidvenlo.nl

Ook kunnen mensen zich opgeven via het telefonisch meldpunt van de Algemene Hulpdiensten Tegelen-Steyl-Belfeld. Het meldpunt is elke werkdag van 09.00-12.00 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is 06 – 493 41 479.

“Praatje met een Maatje”

Voor iedereen die graag een praatje wil maken!
Het zijn vreemde tijden door Corona. “Gewoon” even een praatje met iemand maken op straat, tijdens het werk of bij het sporten kan niet meer. Even je hart luchten of een korte break van thuiswerken of thuisschool, hoe dan?? Dat kan met de telefoonlijn!

Bij de telefoonlijn ‘Praatje met een Maatje’ kun je terecht om te kletsen, even op andere gedachten komen of voor een luisterend oor. Een belteam van Buurtteams Venlo zal bereikbaar zijn op deze telefoonlijn.

Hoe werkt het dan ?
Bel met het nummer van Buurtteams Venlo 077 – 205 4000. Als je aangeeft dat je belt voor ‘Praatje met een Maatje’ word je teruggebeld door iemand van het belteam. Zo zijn er voor jou geen kosten aan verbonden.

Wanneer is Praatje met een Maatje bereikbaar?
Praatje met een Maatje’ is op werkdagen bereikbaar voor iedereen in Venlo van 9.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30.

Help ons om ‘Praatje met een Maatje” bekend te maken!
Help ons juist de mensen te bereiken die niet actief zijn op social media. Vertel het (telefonisch) aan je ouders, buren, vrienden, aan iedereen die om een gesprekje verlegen zit.

Maak vooral gebruik van ons, bel ons, praat met ons, we wachten op je.

Ondersteun mensen in de buurt !

Heeft iemand bij u in de buurt ondersteuning nodig?  Vul dan onderstaande flyer in en doe het bij de betreffende persoon in de brievenbus. U kunt de flyer ook bij uzelf aan het raam hangen.

Wilt u ook hulp bieden aan kwetsbare bewoners buiten uw eigen wijk? Dan kunt u dit formulier invullen en op laten halen door bewonersondersteuner Herman vd Eertwegh mail h.vandeneertwegh@welkom.nu of tel.nr 06 525628293. Deze zorgt via maatschappelijk werk dat uw hulp ingezet kan worden.

Hou wel rekening met de adviezen zoals afstand houden, handen wassen etc.

Kijk ook op Facebook: Coronahulp Gemeente Venlo

Download en print als PDF:

Wijkraad Steyl

Email: info@wijkraadsteyl.nl

Lees ons privacybeleid