Een ideaal-plaatje?

Sinds 1½ jaar is een werkgroep actief van aanwonenden van de Roermondseweg, om de verkeersoverlast en de onveiligheid rondom deze weg aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren. Op dit moment, december 2021, is de stand van zaken als volgt.
Er is de afgelopen periode hard gewerkt door veel bewoners én door de betrokken ambtenaren van de gemeente. De leden van klankbordgroep en de werkgroep hebben bewoners geïnterviewd, we hebben de reacties van de bewoners verwerkt, foto’s gemaakt en e.e.a. gebundeld in een handzame tekst. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten geweest van bewoners met betrokken ambtenaren van de gemeente (vanuit verschillende disciplines) en met elkaar. En we hebben deskundige advisering weten te krijgen door iemand van een gerenommeerd adviesbureau op het terrein van leefbaarheid en verkeer. We geloven steeds sterker dat we het tij kunnen keren, langzaam maar zeker! Maar we zijn er nog niet; er gloort meer dan ooit hoop. We hebben – ook in contacten met de gemeente – een pakket aan voorstellen weten te maken dat er veelbelovend uitziet. En……. nog veel belangrijker dan dat: de kans is reëel dat een behoorlijk deel van die maatregelen zelfs op afzienbare termijn (we hopen op een jaar) aangepakt kan worden! Wij leven hier, wonen gaat vóór! We hebben een samenvatting gemaakt van onze voorstellen.

Onze voorstellen voor………de weg naar leefbaarheid

De belangrijkste doelen die wij willen bereiken – en die ook uit de bewonersinterviews naar voren kwamen:

 • Een beter woonklimaat door overlast en het gevaar van verkeer terug te dringen
 • Een weg die zoveel mogelijk doorgaand verkeer weert, zeer zeker ook vracht- en landbouwverkeer
 • Een weg die bewoners ook ervaren en aanvaarden als deel van hun woonomgeving en daar ook hun bijdrage aan leveren
 • We dragen bij aan een proces én aan oplossingen die ook elders in ‘n vergelijkbare situatie bruikbaar zijn.

We realiseren ons dat de financiële middelen op korte termijn niet toereikend zijn om alles wat wenselijk en nodig is uit te voeren. We hebben het daarom opgesplitst in 3 fasen waarvan fase één op kortere termijn realiseerbaar zou moeten zijn. Daarvoor is wel tempo nodig! Dat vragen en willen we van de Venlose politiek.

Een samenvatting van de concrete voorstellen:

 • Een inhaalverbod over de hele weg met (op termijn) ook een kleine verhoging tussen de rijbanen
 • Voorzieningen (wegversmallingen) die de snelheid eruit halen: bij de ‘entree’ tussen rotonde Boxhoverweg en de Waterloostraat, tussen Waterloostraat en rotonde Rochusstraat en tussen die rotonde en Quatre Bras. Combineren met een zebra om veilig over te kunnen steken.
 • De weg versmallen beter passend bij een buurtweg, te beginnen op het stuk vanaf St. Jozelfschool tot Quatre Bras
 • Actie m.b.t. weren zwaar verkeer dat hier geen bestemming heeft
 • Meer en kwalitatief hoogwaardig groen (ook bomen!) ter vervanging van beton en beklinkering. Als bewoners nemen we actief deel in het onderhoud.
 • Stimuleren fiets en auto-delen waardoor de verkeersdruk ook kan afnemen.
 • Zebrapad bij rotonde Rochusstraat verhoogd uitvoeren om verkeer te remmen

Op wat langere termijn:

Mogelijk een dubbel fietspad aan één kant van de weg waardoor er meer beplanting kan worden gerealiseerd, te combineren met oversteekplaatsen.

 • Verder versterken van de kwaliteit van het groen.
 • Sfeervoller en kleinschaliger verlichting.
 • Roermondseweg niet meer als doorgaande route door stevige maatregelen in het zuiden bij huidige rotonde Boxhoverweg. Wat ons betreft rotonde eruit, doorgaande weg voor vracht- en autoverkeer dan naar/van autoweg en Roermondseweg haaks aansluiten met vernauwing van de ‘entree’.
 • De enorme ‘warehouses’ die nu verderop worden gebouwd in Belfeld vormen – met hun stroom vrachtverkeer – een groot gevaar. Daarom zijn stevige ingrepen op korte termijn noodzakelijk. Nóg meer vrachtverkeer is onacceptabel!

En nu?

Samen met de resultaten van het verkeersonderzoek, de interviews met bewoners, een beschrijving van onze doelen en onze aanpak wordt nu e.e.a. verwerkt in een totaal-document dat we in december willen aanbieden aan de verantwoordelijk wethouder in het college van B&W ( half december) en aan de gemeenteraad net voor de Kerst.

De werkgroep en klankbordgroep Leefbaarheid Roermondseweg.